Przetargi.pl
„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy”

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, pl. Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 833 116
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  pl. Wolności 13
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 833 116
  REGON: 53141220800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu modernizacji osnowy wysokościowej klasy 3, zawartego w operacie P.1603.2020.718, który obejmuje obszar powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 2. Zakres zamówienia określają: a. Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, identyfikator materiału zasobu P.1603.2020.718, wraz z mapami (Ark. Mapy: 6.127.21, 6.127.22, 6.128.20, 6.128.21, 6.128.22, 6.128.23, 6.129.20, 6.129.21, 6.129.22, 6.129.23, 6.129.24, 6.130.20, 6.130.21, 6.130.22, 6.130.23, 6.130.24, 6.131.20, 6.131.21, 6.131.22, 6.131.23, 6.131.24, 6.132.20, 6.132.21, 6.132.23, 6.132.24, 6.133.21, 6.133.23), stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. b. WARUNKI TECHNICZNE dla Modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Pozostałe warunki i standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia – Druk nr 6). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: Formularz ofertowy - Druk nr 1; Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy); Zobowiązanie innego podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – DRUK nr 5 (jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo wykonawców lub wspólników działających wspólnie – DRUK nr 4 (jeżeli dotyczy); Inne dokumenty określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach