Przetargi.pl
Dostawa sprzętu ochronnego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, Budowlanych
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774543917 , fax. 774543917
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego
  Budowlanych 1
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 774543917, fax. 774543917
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zosprp.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu ochronnego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ochronnego dla ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej: • kombinezon ochronny – 160 szt. • kombinezon ochronny z maską pełnotwarzową i filtropochłaniaczem – 109 kpl. • rękawice ochronne – 104 pary • maseczki filtrujące – 3900 szt. • gogle ochronne – 520 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18114000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną