Przetargi.pl
Zakup i dostawa produktów na serwis kawowy oraz ciepłych posiłków na zajęcia projektowe uczestników projektu „Otwarci na wiedzę”

Zespół Szkół nr 1 w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21040 Świdnik, ul. Okulickiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 7512394, 7512395 , fax. 0-81 7512394
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku
  ul. Okulickiego 13
  21040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 0-81 7512394, 7512395, fax. 0-81 7512394
  REGON: 18928850000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnorwid.swidnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa produktów na serwis kawowy oraz ciepłych posiłków na zajęcia projektowe uczestników projektu „Otwarci na wiedzę”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa produktów na serwis kawowy oraz ciepłych posiłków na zajęcia projektowe uczestników projektu „Otwarci na wiedzę” RPLU.12.06.00-06-0004/17Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (po zgłoszeniu zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego) produktów na serwis kawowy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik oraz zakup i dostawa ciepłych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (uczelnie na terenie Lublina). 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SIWZ oraz Projekty umowy załączniki nr 2 do SIWZ. 4. Ogólne zapisy dotyczące zamówienia: 1) Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. 2) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały w szczególności przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.) i innym obowiązujących na terenie kraju w tym przedmiocie. 4) Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) tj. oznakowanie musi zawierać nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu, wykaz i ilości składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, wartość odżywczą, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta (nie dotyczy ciepłych posiłków). 5) Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. 6) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. 7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy. 8) Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność, musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze,). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. 5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 6. Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą SIWZ realizowane są w ramach dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach