Przetargi.pl
„Zakup i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach wydatków na szkolenia i inne formy wsparcia w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - IV Edycja”

Zespół Szkół nr 1 w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 7512394, 7512395 , fax. 0-81 7512394
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku
  ul. Okulickiego 13
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 0-81 7512394, 7512395, fax. 0-81 7512394
  REGON: 18928850000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnorwid.swidnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach wydatków na szkolenia i inne formy wsparcia w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - IV Edycja”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach wydatków na szkolenia i inne formy wsparcia w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - IV Edycja”, nr RPLU.12.04.00-06-0062/18 Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe. 2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (po zgłoszeniu zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego) artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Ogólne zapisy dotyczące zamówienia: 1) Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. 2) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały w szczególności przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r., poz. 1252 z późn. zm.) i innym obowiązujących na terenie kraju w tym przedmiocie. 4) Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.) tj. oznakowanie musi zawierać nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu, wykaz i ilości składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, wartość odżywczą, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta. 5) Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. 6) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem: 1) ryby mrożone będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; 2)jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; 3)warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; 4)mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy, 5) nabiał będzie posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni od dostawy. 7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową. 8) Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność, musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. 9) Mięso musi być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do przewozu mięsa i wędlin. 10) Mrożonki mają być dostarczane w formie nie rozmrożonej. 11) W przypadku gdy przedmiotem umowy są produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać decyzje właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia. 5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 6. Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą SIWZ realizowane są w ramach dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach