Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"

Zespół Szkół nr 1 w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21040 Świdnik, ul. Okulickiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 7512394, 7512395 , fax. 0-81 7512394
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku
  ul. Okulickiego 13
  21040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 0-81 7512394, 7512395, fax. 0-81 7512394
  REGON: 18928850000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnorwid.swidnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1, im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja””. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: Część 1 zamówienia – „Odzież ochronna” której zakres rzeczowy obejmuje dostawę odzieży ochronnej w zakresie określonym w Załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Część 2 zamówienia – „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie określonym w Załączniku nr 1b do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia (jeżeli dotyczy) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1a i 1b do SIWZ oraz Projekty umowy załączniki nr 2 do SIWZ. 5. Ogólne zapisy do wszystkich części zamówienia: 1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie. 2) Dostawa, musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym/Użytkownikiem. 3) Całość dostarczonego wyposażenia winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem (dotyczy przedmiotu zamówienia wymagającego montażu). 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej użytkownika (np. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne), związanej z przedmiotem zamówienia. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferowanego sprzętu kompletu przewodów, które umożliwią jego pełno-funkcjonalne działanie (dotyczy przedmiotu zamówienia korzystającego z energii). 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych (dotyczy przedmiotu zamówienia wymagającego montażu) i towarzyszących dostawie. Wykonawca odpowiada za złożone i dostarczone do obiektu elementy wyposażenia do czasu odbioru końcowego wyposażenia przez Zamawiającego. 8) Zamówienie obejmuje także udzielenie gwarancji na zasadach określonych wzorze umowy. 6. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. 7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 8. Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą SIWZ realizowane są w ramach dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach