Przetargi.pl
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” Zadanie szczegółowo opisane jest w załączniku nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia. 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Część I: Zakup i dostawa mebli Część II: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Część III: Zakup i dostawa wyposażenia, akcesoria 3 Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika w miejsce przez niego wskazane i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny. Musi posiadać aktualne atesty higieniczne lub aprobaty techniczne, lub certyfikaty dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno–użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że: a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w opisie przedmiotu zamówienia, c) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. Na całość przedmiotu zamówienia składają się następujące czynności wykonane przez wykonawcę: 1. dostarczenie przedmiotu zamówienia do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Kraj. własnym transportem, wniesienie do wskazanych przez Dyrektora Szkoły pomieszczeń. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca jego przeznaczenia. Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia (np. przenoszenie, składanie) wykonawca wykona przy pomocy własnych pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. Formularze Ofertowe na wybrane części zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach