Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Kalsk
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 852 091 , fax. 683 852 868
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
  Kalsk 91
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 852 091, fax. 683 852 868
  REGON: 10590010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna posiadajaca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zakres prac szczegółowo określony został w przedmiarze robót i projekcie budowlanym. 2. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych – prac modernizacyjnych – placu manewrowego, drogi i parkingu Centrali LODR w Kalsku – w szczególności: Roboty rozbiórkowe: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm - 247,50 m2 Rozebranie krawężników betonowych - 987,30 m Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - 4,00 m3 Rozbiórka podbudowy z betonu o gr. 15cm - 200,00 m2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm – 551,15 m2 Roboty nawierzchniowe: Koryta wykonane mechanicznie gł. 20cm - 228 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 228 m2 Obrzeża betonowe 30x8 cm - 264 m Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 228 m2 Warstwy odsączające wykonane mechanicznie 751,15m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 31,2 m2 Posadzki z płytek lastrykowych – 31,2 m 2 Cokoliki z płytek lastrykowych 20 x 20 cm – 9,40 m Zewnętrzne okładziny z masy lastryko – 75,60 m Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 855,8 m Ława pod krawężniki – 34,23 m3 Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm - 855,8 m Koryta wykonane ręcznie gł. 30cm – 313,25 m2 Koryta wykonane ręcznie gł. 20cm – 225,54 m2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 3069 m2 Podbudowa betonowa gr. 15 cm – 200m2 Obudowa ścian oporowych – 58,5 m2 Wymiana słupów oświetleniowych - 9 szt. Wymiana opraw oświetleniowych - 9 szt. Umocowanie koszy na śmieci – 6 szt. Ławki parkowe – 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy zł.). Wadium wniesione ma być przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004, w treści przelewu zapis: ,, Wadium - Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym (przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert. 1. Zamawiający wymaga, by w przypadku wniesienia wadium formie pieniężnej, dokument potwierdzający wpłatę został załączony do oferty. 2. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu powinien być złożony w oddzielnej kopercie a jego kopia w ofercie. 3. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku, instytucji ubezpieczającej), wraz ze wskazaniem ich siedzib, Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia), 2) Kwota gwarancji, 3) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46, ust. 5 ustawy pzp. Oferta Wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Zasady zwrotu wadium lub jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zał. nr 1 Oferta z przedmiarem, zał. nr 2 Oświadczenie dot. wykluczenia, Zał. nr 7- Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ( jeżeli dotyczy), zal. nr 10- Oświadczenie o ochronie danych osobowych, Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa ( jeżeli dotyczy), pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), potwierdzenie wpłaty lub złożenia w innej formie Wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach