Przetargi.pl
Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4

POWIAT NOWOSOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, MONIUSZKI 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWOSOLSKI
  MONIUSZKI 3
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  REGON: 970770103
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne39100000 – 3 Meble39290000 – 1 Wyposażenie różne39717200 – 3 Urządzenie klimatyzacyjne1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu„ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejscadostawy oraz warunki płatności określają :1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :Załącznik nr 1.1. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej – meble ( dla Części nr 1 );Załącznik nr 1.2. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej ( dla Części nr 2 );Załącznik nr 1.3. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych –pomoce dydaktyczne ( dla Części nr 3);Załącznik nr 1.4. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych ( dlaCzęści nr 4);Załącznik nr 1.5. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej( dla Części nr 5);Załącznik nr 1.6. - Specyfikacja techniczna wyposażenia - klimatyzatory ( dla Części nr 6);2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.3. RównoważnośćW przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lubpochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczającoprecyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiającywskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służyustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocentechnicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązaniarównoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawyspełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie nazwy oferowanego produktu, nazwyproducenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty orazdołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymaganiaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów ozastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz dowykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązańrównoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach doSWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niejużyto sformułowania „lub równoważna”.CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne39100000 – 3 Meble39290000 – 1 Wyposażenie różne39717200 – 3 Urządzenie klimatyzacyjne1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu„ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejscadostawy oraz warunki płatności określają :1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :Załącznik nr 1.1. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej – meble ( dla Części nr 1 );Załącznik nr 1.2. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej ( dla Części nr 2 );Załącznik nr 1.3. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych –pomoce dydaktyczne ( dla Części nr 3);Załącznik nr 1.4. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych ( dlaCzęści nr 4);Załącznik nr 1.5. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej( dla Części nr 5);Załącznik nr 1.6. - Specyfikacja techniczna wyposażenia - klimatyzatory ( dla Części nr 6);2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.3. RównoważnośćW przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lubpochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczającoprecyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiającywskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służyustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocentechnicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązaniarównoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawyspełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie nazwy oferowanego produktu, nazwyproducenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty orazdołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymaganiaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów ozastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz dowykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązańrównoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach doSWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niejużyto sformułowania „lub równoważna”.CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne39100000 – 3 Meble39290000 – 1 Wyposażenie różne39717200 – 3 Urządzenie klimatyzacyjne1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu„ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejscadostawy oraz warunki płatności określają :1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :Załącznik nr 1.1. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej – meble ( dla Części nr 1 );Załącznik nr 1.2. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej ( dla Części nr 2 );Załącznik nr 1.3. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych –pomoce dydaktyczne ( dla Części nr 3);Załącznik nr 1.4. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych ( dlaCzęści nr 4);Załącznik nr 1.5. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej( dla Części nr 5);Załącznik nr 1.6. - Specyfikacja techniczna wyposażenia - klimatyzatory ( dla Części nr 6);2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.3. RównoważnośćW przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lubpochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczającoprecyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiającywskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służyustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocentechnicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązaniarównoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawyspełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie nazwy oferowanego produktu, nazwyproducenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty orazdołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymaganiaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów ozastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz dowykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązańrównoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach doSWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niejużyto sformułowania „lub równoważna”.CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne39100000 – 3 Meble39290000 – 1 Wyposażenie różne39717200 – 3 Urządzenie klimatyzacyjne1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu„ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejscadostawy oraz warunki płatności określają :1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :Załącznik nr 1.1. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej – meble ( dla Części nr 1 );Załącznik nr 1.2. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej ( dla Części nr 2 );Załącznik nr 1.3. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych –pomoce dydaktyczne ( dla Części nr 3);Załącznik nr 1.4. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych ( dlaCzęści nr 4);Załącznik nr 1.5. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej( dla Części nr 5);Załącznik nr 1.6. - Specyfikacja techniczna wyposażenia - klimatyzatory ( dla Części nr 6);2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.3. RównoważnośćW przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lubpochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczającoprecyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiającywskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służyustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocentechnicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązaniarównoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawyspełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie nazwy oferowanego produktu, nazwyproducenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty orazdołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymaganiaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów ozastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz dowykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązańrównoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach doSWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niejużyto sformułowania „lub równoważna”.CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne39100000 – 3 Meble39290000 – 1 Wyposażenie różne39717200 – 3 Urządzenie klimatyzacyjne1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu„ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejscadostawy oraz warunki płatności określają :1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :Załącznik nr 1.1. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej – meble ( dla Części nr 1 );Załącznik nr 1.2. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej ( dla Części nr 2 );Załącznik nr 1.3. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych –pomoce dydaktyczne ( dla Części nr 3);Załącznik nr 1.4. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych ( dlaCzęści nr 4);Załącznik nr 1.5. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej( dla Części nr 5);Załącznik nr 1.6. - Specyfikacja techniczna wyposażenia - klimatyzatory ( dla Części nr 6);2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.3. RównoważnośćW przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lubpochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczającoprecyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiającywskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służyustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocentechnicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązaniarównoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawyspełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie nazwy oferowanego produktu, nazwyproducenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty orazdołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymaganiaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów ozastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz dowykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązańrównoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach doSWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niejużyto sformułowania „lub równoważna”.CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne39100000 – 3 Meble39290000 – 1 Wyposażenie różne39717200 – 3 Urządzenie klimatyzacyjne1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu„ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejscadostawy oraz warunki płatności określają :1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :Załącznik nr 1.1. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej – meble ( dla Części nr 1 );Załącznik nr 1.2. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni fryzjerskiej ( dla Części nr 2 );Załącznik nr 1.3. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych –pomoce dydaktyczne ( dla Części nr 3);Załącznik nr 1.4. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni mechanika pojazdów samochodowych ( dlaCzęści nr 4);Załącznik nr 1.5. - Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej( dla Części nr 5);Załącznik nr 1.6. - Specyfikacja techniczna wyposażenia - klimatyzatory ( dla Części nr 6);2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.3. RównoważnośćW przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lubpochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczającoprecyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiającywskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służyustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocentechnicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązaniarównoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawyspełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie nazwy oferowanego produktu, nazwyproducenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty orazdołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymaganiaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów ozastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz dowykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązańrównoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach doSWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niejużyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach