Przetargi.pl
„Dostawa oleju napędowego do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5 000 litrów znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sulęcinie”.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. B. Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7552236, 7552811 , fax. 0-95 7552236
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. B. Chrobrego 3
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7552236, 7552811, fax. 0-95 7552236
  REGON: 21102463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.sulecin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju napędowego do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5 000 litrów znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sulęcinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego w szacunkowej ilości 100 000 litrów przez okres 1 roku do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5 000 litrów znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie o parametrach opisanych aktualnie obowiązującą Polską Normą z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym w zależności od warunków atmosferycznych. b) Sukcesywna dostawa będzie realizowana bezgotówkowo w sposób bezpośredni do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w przewidywanych jednorazowych dostawach w ilości od 2 000 do 5 000 litrów na podstawie zamówienia złożonego faksem lub telefonicznie nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia. c) Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. 2015 r poz.1680). d) Wraz z każdą dostawą winno być dostarczone świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa. e) Ilość oleju napędowego podana w punkcie a) wynika ze średniego zapotrzebowania rocznego i może nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów dołączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach