Przetargi.pl
Zakup i dostawa opatrunków i rękawic

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598342281 , fax. 598342459
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
  Szczecińska 16
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598342281, fax. 598342459
  REGON: 771480603
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa opatrunków i rękawic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa opatrunków i rękawic Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141100-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach