Przetargi.pl
BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84300 Lębork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14
  84300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku (działki nr 153/21, 153/35 i 153/36 obręb 11).1.1. Podstawowe dane budynku: - realizacja na podstawie decyzji nr 27/16 z dnia 28.01.2016 r. a) Liczba kondygnacji – 5 (4 naziemne + piwnice); b) Liczba mieszkań – 33; c) Powierzchnia zabudowy –. 542,34 m2; d) Powierzchnia użytkowa – 1 466,18 m2; e) Powierzchnia całkowita budynku – 2660,32 m2 f) Kubatura netto - 5 301,81 m3 1.2. Podstawowe dane dot. zagospodarowania terenu przy budynku: a) 33 miejsca postojowe ( bez przebudowy 3 m.p. od strony Czecha ) b) powierzchnia chodników projektowanych – 129,16 m2; c) powierzchnia parkingów projektowanych – 254,50 m2; 1.3. Przyłącza – realizacja na podstawie zgłoszeń a) wodociągowe D= 63 mm o długości ok. 15 m; ( zaświadczenie B.6743.37.2016 z dnia 12.02.2016 r. ) b) kanalizacji sanitarnej PCV D= 160 o długości ok. 16,9 m ( zaświadczenie B.6743.37.2016 z dnia 12.02.2016 r). c) kanalizacji deszczowej PCV DN 200mm o długości ok. 137,3 m, kanały zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej PCV DN 160 mm długości ok.149 m ( zaświadczenie B.6743.38.2016 z dnia 12.02.2016 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdz. III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S. A. 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 z dopiskiem: BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU.3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 3.03.2017r. do godziny 0945, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 5.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 5.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach