Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę środków trwałych położonych w powiecie człuchowskim, chojnickim, słupskim, wejherowskim, kwidzyńskim, sztumskim i tczewskim

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3004841, 3023817 , fax. 583 004 843
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Powstańców Warszawy 28
  83000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 3004841, 3023817, fax. 583 004 843
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę środków trwałych położonych w powiecie człuchowskim, chojnickim, słupskim, wejherowskim, kwidzyńskim, sztumskim i tczewskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na rozbiórkę środków trwałych położonych w województwie pomorskim na terenie powiatu: człuchowskiego, chojnickiego, słupskiego, wejherowskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i tczewskiego szczegółowo opisanych w załączniku A, B, C i D do SIWZ. 1.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery zadania w następujący sposób: 1) Zadanie A: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych położonych na terenie powiatu: człuchowskiego, - gm. Czarne i powiatu chojnickiego – gm. Ciechocin, szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ; 2) Zadanie B: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych położonych na terenie powiatu: słupskiego gm. Kępice i powiatu wejherowskiego gm. Krokowa, szczegółowo opisanych w załączniku B do SIWZ; 3) Zadanie C: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych położonych na terenie: powiatu kwidzyńskiego – gm. Kwidzyn, Gardeja i powiatu sztumskiego – gm. Szum, szczegółowo opisanych w załączniku C do SIWZ; 4) Zadanie D: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych położonych na terenie powiatu tczewskiego – gm. Pelplin, szczegółowo opisanych w załączniku D do SIWZ. 1.3 Zakres prac na wykonanie każdego z zadań obejmować będzie: 1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 2) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, z jednokrotną aktualizacją, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 3) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 4) uzyskanie niezbędnych kopii map oraz wypisów z rejestru gruntów, - dostarczenie kopii map wraz z wypisami osobno do siedziby ANR OT w Gdańsku, 5) wycenę materiałów porozbiórkowych w przypadku możliwości ich odzysku, 6) uzyskanie pozwoleń na rozbiórkę lub dokonanie zgłoszeń wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym z konserwatorem zabytków, jeśli jest to konieczne), 7) dostarczenie wypełnionych wniosków, zgłoszeń pism o uzgodnienia pismem maszynowym lub druki elektroniczne edytowalne kompatybilne z powszechnie znanymi typami plików *.doc, *rtf, *.pdf (z możliwością uzupełnienia formularzy) itp., 8) ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania, 9) wykonanie orzeczenia dotyczącego przydatności materiałów porozbiórkowych do dalszego wykorzystania. 1.4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację na objęte opracowaniem obiekty, w następujących etapach i ilościach: 1) ETAP I przed złożeniem do starostwa powiatowego: a) przedmiar robót – 2 egzemplarze, b) projekt budowlany - 2 egzemplarze, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze, d) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, e) wyszczególnienie i wycena pozyskanych materiałów porozbiórkowych - 2 egzemplarze, f) kopia mapy ewidencyjnej – 1 egzemplarz, g) kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej – 1 egzemplarz, h) wypis z rejestru gruntów – 1 egzemplarz, i) orzeczenie dotyczące przydatności materiałów porozbiórkowych do dalszego wykorzystania. 2) ETAP II po uzyskaniu niezbędnych zgłoszeń lub pozwoleń oraz uzgodnień z Zamawiającym: a) projekt budowlany - 2 egzemplarze (w tym załącznik do decyzji), b) pozwolenie na rozbiórkę, lub potwierdzone zgłoszenie 1 egzemplarz, c) wypełniony wniosek o wydanie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 1.5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację również w wersji elektronicznej w plikach PDF, (osobno dla każdego obiektu budowlanego) oraz kosztorysy w plikach Ath. 1.6 Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy; 2) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich w zakresie dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych, 3) jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. 1.7 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację objętą przedmiotem zamówienia w stanie kompletnym, wykonaną zgodnie z umową, innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 4.8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, która posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, w wersji elektronicznej w plikach PDF. Dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 – 31 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 1.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach