Przetargi.pl
Dostawa opon nowych i bieżnikowanych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76200 Słupsk, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 843 40 22 w. 263 , fax. 59 84 17 149
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Szczecińska 112
  76200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 843 40 22 w. 263, fax. 59 84 17 149
  REGON: 77053053000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opon nowych i bieżnikowanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opon nowych i bieżnikowanych do pojazdów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku. Szczegółowy zakres, a także warunki dostawy zostały przedstawione w załączonym Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), w Wykazie asortymentu (załącznik nr 1A do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Każdorazowa dostawa zamówionego asortymentu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do Siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewnia, że wydany Zamawiającemu przedmiot umowy jest dobrej jakości, posiada właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia oraz wymagane atesty dopuszczające do obrotu na rynku Unii Europejskiej. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego w terminie ........ dni roboczych od złożenia zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując rodzaj i ilość zamawianego asortymentu. 4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia po cenach jednostkowych zawartych w złożonej ofercie. 5. Ilości szacunkowe przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego mogą być zakupione zamiennie w ramach poszczególnych pozycji Wykazu asortymentowego - Załącznik nr 1A do SIWZ. 6. Data produkcji opony nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta wyrobu. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia asortymentu. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad jakościowych w dostarczonym asortymencie Wykonawca zobowiązany jest do wymiany ogumienia na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji na koszt Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia - 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach