Przetargi.pl
Roboty budowlane z podziałem na części: Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa- Kruszka- Nowa Cerkiew oraz drogi nr 2628G Charzykowy – Nowa Cerkiew – Lichnowy w m. Nowa Cerkiew”. Część 2. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo – Gartki na odcinku dł. 0,690 km”.

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3966501 , fax. 52 3966503
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  31 Stycznia 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 52 3966501, fax. 52 3966503
  REGON: 092351239
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane z podziałem na części: Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa- Kruszka- Nowa Cerkiew oraz drogi nr 2628G Charzykowy – Nowa Cerkiew – Lichnowy w m. Nowa Cerkiew”. Część 2. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo – Gartki na odcinku dł. 0,690 km”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa- Kruszka- Nowa Cerkiew oraz drogi nr 2628G Charzykowy – Nowa Cerkiew – Lichnowy w m. Nowa Cerkiew” Roboty rozbiórkowe; Frezowanie nawierzchni bitumicznej na śr. gr. 3,0cm wraz z wywiezieniem destruktu 5715,00m2; Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej wraz z wywiezieniem gruzu 12.00mb; Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wywiezieniem gruzu 24,00m2; Rozbiórka obrzeża betonowego wraz z wywiezieniem gruzu 12,00m2; Przełożenie nawierzchni chodnika - regulacja wysokościowa 8,00m2; Rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa oraz wywiezieniem gruzu 14,00m2: Roboty ziemne; Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 754,2m2; Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem urobku 325,00m3: I. Roboty nawierzchniowe - droga powiatowa nr 2628G oraz ul. Szkolna; Chodnik; Kostka betonowa szara gr. 6 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm 266,00m2; Kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm 266,00m2: Zjazdy; Kostka betonowa grafitowa gr. 8 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4cm 58,00m2; Kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm 58,00m2; Warstwa ścieralna na wjazdach zSMA 0na11 gr. 4cm 120,00m2; Skrzyżowania z kostki; Kostka betonowa szara gr. 8 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4cm 102,00m2; Kruszywo łamane 0-31, mm stabilizowane mechanicznie gr. 25cm 102,00m2: Nawierzchnia bitumiczna - skrzyżowania, poszerzenia; Warstwa ścieralna z SMA 0/11 gr. 3cm 274,00m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 284,00m2; Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową za zimno podbudowy tłuczniowej 294,00m2; Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową za zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej 284,00m2; Kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 25cm 294,00m2; Siatka przeciwspękaniowa 263,00m2: Nawierzchnia bitumiczna - nakładka bitumiczna; Warstwa ścieralna z SMA 0-11 gr. 3cm 5782,00m2; Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg na m2 5782,00m2; Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową za zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej 11564,00m2: II. Roboty liniowe; Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem C12-15 317,00mb; Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm 182,00mb; Ściek z kostki betonowej gr. 8cm, szerokości 30cm na ławie betonowej C12-15 gr. 28cm 114,00mb; Pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm 872,50m2; III. Inne; Obsługa geodezyjna 1,00kpl; Czasowa organizacja ruchu 1,00kpl; Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej 14,00szt; Przebudowa wpustu (likwidacja istniejącego, wykonanie nowego wpustu, wykonanie przykanalika -4,0m) 1,00kpl; Regulacja wpustów drogowych 5,00kpl. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY dla CZ.I, Dziale D SIWZ - Istotne postanowienia do umów oraz Dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest zobowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Część 2. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo – Gartki na odcinku dł. 0,690 km”. I. Roboty rozbiórkowe; 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na śr. gr. 3,0cm wraz z wywiezieniem destruktu 24,00m2: II. Roboty ziemne; 2. Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem urobku (poszerzenie) 28,96 m3; 3. Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem urobku 821,20m3; 4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwą konstrukcyjną 2563,00 m2: III. Podbudowa i nawierzchnie; 5. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- łamanego 0-31,5 gr.25cm 2563,00m2; 6. Wykonanie warstwy wiążącej z BA gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej 2721,40 m2; 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0-11 gr. 3cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową na zimno 2668,00 m2: IV. Roboty wykończeniowe; 8. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego- łamanego 0-31,5 wraz z korytowaniem i zagęszczaniem gr. 15cm 1334,00 m2: V. Inne; 9. Obsługa geodezyjna 1 kpl. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY dla CZ.II, Dziale D SIWZ - Istotne postanowienia do umów oraz Dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest zobowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach