Przetargi.pl
Budowa drogi ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi wraz ze zjazdami, chodnikami, miejscami postojowymi, budową kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych wraz z zasilaniem elektrycznym oraz budową odcinka oświetlenia drogowego

Gmina Władysławowo ogłasza przetarg

 • Adres: 84120 Władysławowo, ul. gen. J. Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 674-07-21 , fax. 58 674 54 36
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Władysławowo
  ul. gen. J. Hallera 19
  84120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 58 674-07-21, fax. 58 674 54 36
  REGON: 19167541600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi wraz ze zjazdami, chodnikami, miejscami postojowymi, budową kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych wraz z zasilaniem elektrycznym oraz budową odcinka oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ul. Błękitna w Karwi: 1. Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej - 87 m. 2. Budowa zatok postojowych. 3. Budowa wjazdów i wyjazdów bramowych (z pominięciem odcinków wykonanych w Etapie I - na szerokości chodnika - zgodnie z załączonym pomiarem powykonawczym). 4. Wykonanie trawników. 5. Budowa kanalizacji deszczowej: - sieć z rur PVC-U 200÷400, SDR 34, SN 8 - ok. 113 mb, - studnie betonowe fi 1200 - 5 szt. - przykanaliki z rur PVC-U 200 SN 8 - ok. 31 mb, - wpusty deszczowe - 6 szt. Uwaga! Zrealizowano Etap I robót w zakresie budowy chodników i części wjazdów i zjazdów na szerokości chodnika. II . ul. Mokra w Karwi: 1. Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej - 389 m. 2. Budowa wjazdów i zjazdów (z pominięciem odcinków wykonanych w Etapie I - na szerokości wykonanego chodnika - zgodnie z załączonym pomiarem powykonawczym). 3. Budowa chodników strona południowa (strona północna wykonana została w Etapie I - zgodnie z załączonym pomiarem powykonawczym). 4. Wykonanie trawników. 5. Budowa kanalizacji deszczowej: - sieć z rur PVC-U 200 ÷500, SDR 34, SN 8 - ok. 400 mb, - studnie betonowe fi 1000÷1200 - 25 szt., - przykanaliki z rur PVC-U 150÷200 SN 8 - 132,45 mb, - wpusty deszczowe - 15 szt. - urządzenia podczyszczające i przepompowni, w tym: osadnik, separator, przepompownia ścieków deszczowych wraz z zasilaniem elektrycznym - 1 kpl. 6. Budowa oświetlenia drogowego o dł. 74mb wraz ze słupami oświetleniowymi w ilości 2 kpl. Uwaga! Zrealizowano Etap I robót w zakresie budowy chodników strona północna i części wjazdów i zjazdów na szerokości chodnika. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego lub jego podwykonawcy, zobowiązani będą do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r, poz. 1502, z późn. zm.): - co najmniej 2 pracowników fizycznych na stanowiskach roboczych - brukarze, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (dopuszcza się zatrudnienie w równoważonym systemie czasu pracy), którzy będą wykonywać prace fizyczne związane z wykonaniem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, - co najmniej 1 pracownika fizycznego na stanowisku roboczym - monter sieci i urządzeń sanitarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach