Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napedowego grzewczego(opałowego) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napedowego grzewczego(opałowego) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa oleju grzewczego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. w ilości 75 000 l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4. Wypełniony załącznik nr 4 należy dołączyć do oferty. Dostawa oleju napędowego grzewczego (opałowego) ma się odbywać specjalistycznym transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawa i rozliczenie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej produktu. Zamawiający posiada pięć zbiorników po 4000 l, jednorazowa dostawa oscyluje w granicach 14000 l. Sukcesywnie dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania dotyczące jakości oleju opałowego wg obowiązującej w Polsce normy PN-C-96024:2011(zgodnie z art.30 ust.1 pkt. 2a) przenoszącej normy europejskie, lub równoważną zgodnie z art.30 ust.4 oraz Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe. Potwierdzeniem tego faktu będzie przedłożenie przez Wykonawcę, do każdej partii oleju opałowego, świadectwa jakości wystawionego przez uprawniony podmiot
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie art. .32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U z 2019 r. poz.755 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach