Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej”.

Gmina Strawczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 038 002 , fax. 413 038 157
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strawczyn
  ul. Stefana Żeromskiego 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 038 002, fax. 413 038 157
  REGON: 29101079000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 (dz. nr ewid. 460/1) w msc. Strawczynek gm. Strawczyn od ul. Granicznej (dz. nr ewid. 540) do ul. Barytowej (dz. nr ewid. 1083/2). Zamówienie należy zrealizować zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej wydanymi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach. Specyfikacja techniczna stanowi integralna część SIWZ i umowy. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: Wszystkie opracowania, uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji przez Wykonawcę. W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Zamawiającemu do akceptacji koncepcje budowy chodnika. Zakres opracowania winien zawierać również: a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane. c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia uzyskać ostateczne pozwolenie na realizację inwestycji. 3. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w terminach minimum jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, • wykonywania projektów zamiennych, • wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do chwili realizacji inwestycji. 5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym SIWZ, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.32.00.00 – 7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) - przed upływem terminu składania ofert 1.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.1.1. pieniądzu, 1.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.1.3. gwarancjach bankowych; 1.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 wraz z póżń. zm.). 1.2. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: „Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczynek. Znak: ZP.271.1.6. 2020” 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 1.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1.8.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.8.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.8.3 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.8.4 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. 2) oświadczenia wymienione w rozdz. VIII. niniejszej SIWZ; 3) dowód wniesienia wadium, 4) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 1a 5) wykaz osób do punktacji – załącznik 1b 6) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 8) Wykonawca w rozdziale III pkt. 8 formularza oferty oświadczy, czy jest / nie jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.) art. 7 9) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) 10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach