Przetargi.pl
Zakup i dostawa ogumienia do pojazdów osobowych służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, 11 Listopada
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483453103 , fax. 483452002
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483453103, fax. 483452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa ogumienia do pojazdów osobowych służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nie używanego, nie regenerowanego, niebieżnikowanego, wolnego od wad fizycznych) ogumienia do pojazdów osobowych służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i jednostek jej podległych. 3.1 Miejscem dostawy ogumienia będą Stacje Obsługi Transportu KWP zs. Radomiu w: a) Radomiu przy ul. Energetyków 14, b) Płocku przy ul. Kilińskiego 8, c) Ostrołęce przy ul. Korczaka 16, d) Siedlcach przy ul. Starowiejska 66 3.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 3.3 Zamawiający wymaga, aby oferowane ogumienie posiadało świadectwo homologacji, odpowiednio do rodzaju, wydane zgodnie z Regulaminem nr 30.02 EKG ONZ. 3.4 Zamawiający wymaga, aby dostarczane ogumienie posiadało odpowiednio: a) datę produkcji nie wcześniejszą niż 12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego, b) oznaczenie potwierdzające, że ogumienie spełnia wszystkie obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa (symbol DOT lub równoważny świadczący, że opony spełniają bądź przewyższają normy bezpieczeństwa), c) muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe odpowiednich norm PN-EN, d) naklejkę umieszczoną na bieżniku zwierającą klasyfikację parametrów opon zgodnie z załącznikiem nr I i II - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów, 3.5 Spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 z późn.zm. ). 3.6 Zamawiający wymaga, aby oferowane opony były testowane w laboratoriach krajów państw członkowskich UE , zgodnie z regulaminem EKG ONZ i spełniały następujące parametry w zakresie: a) dla opon zimowych: ich efektywności paliwowej (opór toczenia) – klasa minimum C oraz przyczepności na mokrej nawierzchni - klasa minimum C; Poziom hałasu zewnętrznego dla opon nie może być większy niż 72dB. 3.7 Dla każdej zaproponowanej opony Wykonawca przedstawi etykiety zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1222/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Etykiety muszą być ponumerowane i ułożone kolejno zgodnie z pozycjami wykazu asortymentowo – ilościowego. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentu homologacji w języku polskim. Jeżeli dokument ten jest wystawiony w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby dokument homologacji był aktualny w okresie obowiązywania umowy. 3.9 W przypadku, gdy dostarczony dokument, o którym mowa w pkt. 3.8 utraci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności pierwotnie dostarczonego dokumentu. 3.10 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru (raz na kwartał) i utylizacji zużytego ogumienia oraz przekazania Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty odbioru od Zamawiającego zużytego ogumienia – karty przekazania odpadu. Ilość zużytego ogumienia odebranego przez Wykonawcę nie przekroczy ilości ogumienia zamówionego przez Zamawiającego w ramach umowy. 3.11 W przypadku braku możliwości odbioru przez Wykonawcę (raz na kwartał) i utylizacji zużytego ogumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarowaniu odpadami, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odbioru i utylizacji zużytego ogumienia przez firmę zewnętrzną, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. 3.12 Wykonawca zobowiązany będzie udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane ogumienie liczonej od dnia jego dostarczenia do Zamawiającego jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 3.13 Dostawy będą odbywały się cyklicznie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, w zależności od potrzeb warsztatowych. Termin dostaw określony został we wzorze umowy. 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie (zł.): 13 000,00 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  Pieniądzu  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa zamawiającego: ……………….) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ……, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ……………., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ………………. z żądaniem zapłaty). Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji! Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. W przypadku wniesienia wadium przez podmiot trzeci Zamawiający, aby uznać je za wniesione skutecznie musi jednoznacznie stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów, iż wadium zabezpiecza konkretną ofertę wykonawcy (np. wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium, z którego wynika w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone) i wnieść je w terminie. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – załączniki o nr 2 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza 3.Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium - Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium. W przypadku wniesienia wadium przez podmiot trzeci Zamawiający, aby uznać je za wniesione skutecznie musi jednoznacznie stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów, iż wadium zabezpiecza konkretną ofertę wykonawcy (np. wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium, z którego wynika w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone) i wnieść je w terminie. 4. Ponadto: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) - oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii. Zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wobec czego: I. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, w sprawie rodzajów dokumentów składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; II. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, w sprawie rodzajów dokumentów sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości . Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, w sprawie rodzajów dokumentów sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach