Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostepu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5374143 , fax. 22 5374021
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  ul. Koszykowa 26/28
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5374143, fax. 22 5374021
  REGON: 27868100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszykowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostepu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy); 2) wykonanie robót budowlano-montażowych: a) roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, b) roboty z zakresu instalacji sanitarnych, c) roboty z zakresu instalacji elektrycznych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich opinii, uzgodnień i ekspertyz oraz sporządzenia opracowań, koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w PFU (Programie Funkcjonalno-Użytkowym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, na/wg druku stanowiącym załącznik do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach