Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania służącego do generowania, przetwarzania i analizy zobrazowań satelitarnych wraz z serwisem dla projektu „Sat4Envi”

Centrum Badań Kosmicznych PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 840 37 66 , fax. 022 840 31 31
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN
  ul. Bartycka
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 840 37 66, fax. 022 840 31 31
  REGON: 67548800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbk.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowo-badawczy PAN z osobowością prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania służącego do generowania, przetwarzania i analizy zobrazowań satelitarnych wraz z serwisem dla projektu „Sat4Envi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej licencji badawczej oprogramowania ENVI&IDL w najnowszej dostępnej wersji oraz jednej usługi serwisowej – serwisu licencji badawczej na okres 36 miesięcy. Podstawowe wymagania techniczne: 1) program w angielskiej wersji językowej, 2) kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS, 3) dostawa oprogramowania w wersji elektronicznej, poprzez zapewnienie dostępu do zasobu internetowego w celu jego pobrania (link wysłany na adres e-mail), 4) kontrakt serwisowy Maintenance gwarantujący prawo między innymi do dostępu elektronicznego do wszystkich uaktualnień („upgrade” i „update”) dostępnych dla danej aplikacji, pomocy technicznej ze strony producenta i Wykonawcy drogą telefoniczną bądź mailową oraz aktualizacji dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: parafowany i podpisany na ostatniej stronie projekt umowy (Załącznik nr 4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach