Przetargi.pl
Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2758501, 2758554 , fax. 242 752 627
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Słowackiego 32
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2758501, 2758554, fax. 242 752 627
  REGON: 30676200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzozsierpc.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego według pakietów: Pakiet 1 – Pipety automatyczne; Pakiet 2 – Szybkie testy diagnostyczne; Pakiet 3 – Odczynniki do barwień do chemii analitycznej; Pakiet 4 – Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora gazometrycznego EasyBloodGas - Medica; Pakiet 5 – Mikrometoda do oznaczania krwi włośniczkowej dla niemowląt; Pakiet 6 – Sprzęt laboratoryjny j.u; Pakiet 7 – Kapilary i akcesoria oraz probówki szklane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli załączy do oferty oświadczenie, o którym mowa w Punkcie VI.A.1. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg. załącznika nr 4 do SIWZ). a) W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Tak złożone oświadczenie Zamawiający uzna za aktualne i nie będzie wzywał Wykonawcy do ponownego jego złożenia . b) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2.. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A, B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ - tabele asortymentowe cenowe 4.Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach