Przetargi.pl
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Korytnica, Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Węgrów, Liw, powiat węgrowski – na powierzchni 16 312 ha

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 74 09 280 , fax. 25 7922617 w. 145
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 74 09 280, fax. 25 7922617 w. 145
  REGON: 71158666200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Korytnica, Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Węgrów, Liw, powiat węgrowski – na powierzchni 16 312 ha
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonywanie lustracji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: a) prowadzenia przez właścicieli trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wg uproszczonego planu urządzenia lasu, w szczególności z uwzględnieniem celów określonych w art.7 ust.1 pkt.1-5 ustawy, b) zachowania przez właścicieli lasów zasad prowadzenia gospodarki leśnej określonych w art.8 pkt.1-4 ustawy. 2. Przygotowanie projektu decyzji administracyjnych na podstawie art. 19 ust., art. 24 w związku z art.13 ustawy o lasach, dotyczących lasów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu. 3. Sprawowanie nadzoru nad: a) wykonaniem przez właścicieli lasów obowiązków określonych w art.9 ust.1 pkt 1-3 ustawy w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów na podstawie art. 9 ust.2 ustawy, b) wykonaniem przez właścicieli lasów: określonego w art.13 ust.1 pkt.1-5 ustawy obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania; obowiązków określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy na podstawie art.24 ustawy. 4. Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeśli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie art. 14 ust.7 i 8 ustawy o lasach. 5. Cechowanie drewna i wystawienie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania drewna zgodnie z art.14a ust.3 ustawy na następujących zasadach: a) na podstawie zawiadomienia – wniosku właściciela lasu o dokonanym wyrębie zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacja stanu lasu lub decyzji wynikającej z lustracji, zgodnie z art. 24 w związku z art. 13 ustawy o lasach. 6. Przygotowanie projektu decyzji w sprawie dopuszczenia do pozyskania drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu, wyłącznie w przypadkach losowych i na wniosek właściciela lasu, stosownie do art.23 ust. 4 ustawy o lasach. 7. Prowadzenie raz w tygodniu dyżurów przez osobę uprawnioną w poszczególnych gminach na terenie powiatu węgrowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach