Przetargi.pl
Prace remontowe w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 15259663000900

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Remont pomieszczenia pokoju nauczycielskiego z adaptacja na salę lekcyjną. 2. Remont pomieszczeń na I piętrze z adaptacja na pokój nauczycielski. 3. Remont pomieszczeń sekretariatu szkoły z zabudową części korytarza I piętra na pomieszczenia dyrekcji szkoły. 4. Remont pomieszczenia z-cy dyrektora na I piętrze. 5. Remont pomieszczenia kierownika adm.- gosp. – wydzielenie dwóch niezależnych pomieszczeń 6. Remont posadzek w remontowanych pomieszczeniach i korytarzu I piętra 7. Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników technicznych szkoły 8. Prace instalacyjne wod-kan, co. w remontowanych pomieszczeniach. 9. Zakup i montaż nowego oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w części III pkt. 1 i 2 SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 3. Wykaz rzeczowo-finansowy robót (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach