Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO KWASOWYCH , AKUMULATORÓW LITOWYCH ORAZ BATERII.

Jednostka Wojskowa 4340 ogłasza przetarg

 • Adres: 70231 Szczecin, ul. Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38 , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2017-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4340
  ul. Narutowicza
  70231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO KWASOWYCH , AKUMULATORÓW LITOWYCH ORAZ BATERII.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo –kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ . b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca. c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. d) Wykonawca dostarczy wszystkie akumulatory: wymienione w załączniku nr 3 do magazynu na adres:  Jednostka Wojskowa 1749, 70-904 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 250, Magazyn Służby Czołgowo-Samochodowej.  Jednostka Wojskowa 1749, 70-904 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 250, Magazyn Służby Łączności i Informatyki,  Jednostka Wojskowa 4340, 70-232 Szczecin, ul. Narutowicza 10A, Magazyn sekcji wyszkolenia. e) Dostawa przedmiotu umowy obejmuje również jego rozładunek siłami Wykonawcy, w sposób umożliwiający przeliczenie i sprawdzenie jakości oraz zgodności ze szczegółowym wykazem, z udziałem obu stron, f) Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do dostawy przedmiotu zamówienia dokumentu WZ, który będzie stanowił podstawę do wystawienia Faktury VAT dopiero po przyjęciu asortymentu, określonego w załączniku nr od nr 3 do 3 d , do niniejszej SIWZ. g) Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowe (I klasy jakości) rok produkcji 2017 r. h) Gwarantowany okres pracy dostarczonych akumulatorów, winien zapewnić prawidłową eksploatację akumulatorów po zamontowaniu na pojazd przez: minimum 36 miesięcy liczony od daty dostawy. i ) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dla każdego z akumulatorów wypełnioną kartę gwarancyjną. j) W przypadku stwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę akumulatorów, posiadających cechy używalności lub niespełniające wymaganych parametrów technicznych, Zamawiający zastrzega, że przystąpi do odbioru całej partii towaru, dopiero po wymianie akumulatorów na zgodne z warunkami umowy. k) Wykonawca dostarczy akumulatory wolne od wad. l) W przypadku wystąpienia wady Zamawiający ma obowiązek do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub faksowo o jej wystąpieniu. m) Wykonawca w terminie 24 godzin potwierdzi przyjęcie reklamacji lub wniesie uwagi. Brak uwag lub potwierdzenia ze strony Wykonawcy we wskazanym terminie uważa się za przyjęcie reklamacji. n) Wykonawca w terminie 14 dni od poinformowaniu go o wadzie dokona niezbędnej naprawy lub wymieni wadliwy towar na wolny od wad. o) Wszystkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym ponosi Wykonawca. p) Jako równoważny Zamawiający uzna produkt odpowiadający co najmniej wymaganiom lub o parametrach wyższych niż podane w załącznikach tzn. moc rozruchową akumulatorów należy traktować jako wartości minimalne. r) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 roku od daty dostawy przedmiotu zamówienia do odbioru na własny koszt i własnym transportem zużytych akumulatorów w ilościach zgodnych z umową. Wykonawca użyje do załadunku zużytych akumulatorów własnej siły roboczej, oraz sprzętu załadunkowego. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować odebrane od zamawiającego zużyte akumulatory z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U 2013, poz 21, w szczególności złoży odpady w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku, składowania lub unieszkodliwienia odpadów. s) Wykonawca zobowiązany jest odebrać zużyte akumulatory od Zamawiającego i przekazać je do recyklingu, zgodnie z przepisami: a) Ustawy o bateriach i akumulatorach, z dnia 24 kwietnia 2009. Dz. U. Nr 2015 r, poz.687. b) Ustawy z dnia 11.maja 2001r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz.U 2014 r poz.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości dla części 1- 6 565,00 zł dla części 2, 3, 4, 5 wadium nie jest wymagane. 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 65 1010 1599 0024 2413 9120 0000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu 66-ZP-10-17. 9.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. 9.6. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 ppkt. 2-5 powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.7 . W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”. 9.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 9.5.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5. W celu potwierdzania że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego), a) Wykonawca załączy katalog identyfikujący przedmiot zamówienia (dla części 1) b) oświadczenie Wykonawcy , że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem w SIWZ.( załącznik nr 11 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach