Przetargi.pl
Zakup i dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo–kwasowych do pojazdów dostawczych i terenowych.

Jednostka Wojskowa 4340 ogłasza przetarg

 • Adres: 70231 Szczecin, ul. Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38 , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2017-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4340
  ul. Narutowicza
  70231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo–kwasowych do pojazdów dostawczych i terenowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo–kwasowych do pojazdów dostawczych i terenowych, pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ . ( formularz cenowy )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5. W celu potwierdzania że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca załączy katalog identyfikujący przedmiot zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach