Przetargi.pl
„Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz stacjonarnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Gmina Koszęcin ogłasza przetarg

 • Adres: 42-286 Koszęcin, Powstańców 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343576100 , fax. 343576108
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koszęcin
  Powstańców 10
  42-286 Koszęcin, woj. śląskie
  tel. 343576100, fax. 343576108
  REGON: REGON 151398468
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz stacjonarnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz stacjonarnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.Dokładny opis zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy tj. data produkcji sprzętu nie była starsza niż 6 miesięcy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia. Dodatkowo sprzęt należy trwale oznaczyć zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (Załącznik nr 8) wraz z zapisem „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: wykonał lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienia zgodne z zakresem niniejszego zamówienia tj. co najmniej jedno zamówienia o wartości minimum 100.000,00 zł netto, w ramach których zrealizowane zostały dostawy sprzętu komputerowego które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach