Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielowsi

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI ogłasza przetarg

 • Adres: 44-187 Wielowieś, ul. Zamkowa 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI
  ul. Zamkowa 24
  44-187 Wielowieś, woj. śląskie
  REGON: REGON 384161754
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spwielowies.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielowsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia – RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE , JAJA, NABIAŁ, MROŻONKIPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport art. spożywczych na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, dostawy realizowane będą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Szkolna 12a, 44-187 Wielowieś i Publicznego Przedszkola w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowieś. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanego towaru. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostaw, wymagania jakościowe oraz przewidywana wielkość zamówienia została określona w formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Dostarczony towar winien być świeży, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami. Powinien znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły żywnościowe do sprzedaży. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154). Produkty muszą być: najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku, odpowiadające normie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych musi być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji producenta, za wyjątkiem mięsa wołowego i wieprzowego, wędlin, przetworów mlecznych – nie krótszy niż 7 dni, mięsa drobiowego oraz mleka świeżego – 5 dni licząc od daty dostawy. Czas realizacji poszczególnych dostaw : - artykuły żywnościowe muszą być dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. - pieczywo należy dostarczyć w terminie: w dni robocze do godziny 7:00 - mięso, produkty mięsne, drób : dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:00. Wykonawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu następnym po złożeniu reklamacji. Wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełniająca wymagania: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm).; - Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ze zm.; - Rozporządzenia (WE) 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego ze zm.Część 2 zamówienia – MIĘSO, PRODUKTY MIĘSNE, WIEPRZOWINAPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport art. spożywczych na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, dostawy realizowane będą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Szkolna 12a, 44-187 Wielowieś i Publicznego Przedszkola w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowieś. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanego towaru. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostaw, wymagania jakościowe oraz przewidywana wielkość zamówienia została określona w formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Dostarczony towar winien być świeży, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami. Powinien znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły żywnościowe do sprzedaży. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154). Produkty muszą być: najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku, odpowiadające normie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych musi być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji producenta, za wyjątkiem mięsa wołowego i wieprzowego, wędlin, przetworów mlecznych – nie krótszy niż 7 dni, mięsa drobiowego oraz mleka świeżego – 5 dni licząc od daty dostawy. Czas realizacji poszczególnych dostaw : - artykuły żywnościowe muszą być dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. - pieczywo należy dostarczyć w terminie: w dni robocze do godziny 7:00 - mięso, produkty mięsne, drób : dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:00. Wykonawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu następnym po złożeniu reklamacji. Wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełniająca wymagania: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm).; - Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ze zm.; - Rozporządzenia (WE) 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego ze zm.Część 3 zamówienia – MIĘSO, PRODUKTY MIĘSNE, DRÓBPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport art. spożywczych na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, dostawy realizowane będą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Szkolna 12a, 44-187 Wielowieś i Publicznego Przedszkola w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowieś. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanego towaru. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostaw, wymagania jakościowe oraz przewidywana wielkość zamówienia została określona w formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Dostarczony towar winien być świeży, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami. Powinien znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły żywnościowe do sprzedaży. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154). Produkty muszą być: najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku, odpowiadające normie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych musi być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji producenta, za wyjątkiem mięsa wołowego i wieprzowego, wędlin, przetworów mlecznych – nie krótszy niż 7 dni, mięsa drobiowego oraz mleka świeżego – 5 dni licząc od daty dostawy. Czas realizacji poszczególnych dostaw : - artykuły żywnościowe muszą być dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. - pieczywo należy dostarczyć w terminie: w dni robocze do godziny 7:00 - mięso, produkty mięsne, drób : dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:00. Wykonawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu następnym po złożeniu reklamacji. Wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełniająca wymagania: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm).; - Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ze zm.; - Rozporządzenia (WE) 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego ze zm.Część 4 zamówienia – OWOCE, WARZYWAPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport art. spożywczych na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, dostawy realizowane będą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Szkolna 12a, 44-187 Wielowieś i Publicznego Przedszkola w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowieś. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanego towaru. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostaw, wymagania jakościowe oraz przewidywana wielkość zamówienia została określona w formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Dostarczony towar winien być świeży, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami. Powinien znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły żywnościowe do sprzedaży. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154). Produkty muszą być: najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku, odpowiadające normie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych musi być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji producenta, za wyjątkiem mięsa wołowego i wieprzowego, wędlin, przetworów mlecznych – nie krótszy niż 7 dni, mięsa drobiowego oraz mleka świeżego – 5 dni licząc od daty dostawy. Czas realizacji poszczególnych dostaw : - artykuły żywnościowe muszą być dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. - pieczywo należy dostarczyć w terminie: w dni robocze do godziny 7:00 - mięso, produkty mięsne, drób : dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:00. Wykonawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu następnym po złożeniu reklamacji. Wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełniająca wymagania: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm).; - Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ze zm.; - Rozporządzenia (WE) 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego ze zm.Część 5 zamówienia – ZIEMNIAKI Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport art. spożywczych na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, dostawy realizowane będą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Szkolna 12a, 44-187 Wielowieś i Publicznego Przedszkola w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowieś. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanego towaru. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostaw, wymagania jakościowe oraz przewidywana wielkość zamówienia została określona w formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Dostarczony towar winien być świeży, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami. Powinien znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły żywnościowe do sprzedaży. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154). Produkty muszą być: najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku, odpowiadające normie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych musi być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji producenta, za wyjątkiem mięsa wołowego i wieprzowego, wędlin, przetworów mlecznych – nie krótszy niż 7 dni, mięsa drobiowego oraz mleka świeżego – 5 dni licząc od daty dostawy. Czas realizacji poszczególnych dostaw : - artykuły żywnościowe muszą być dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. - pieczywo należy dostarczyć w terminie: w dni robocze do godziny 7:00 - mięso, produkty mięsne, drób : dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:00. Wykonawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu następnym po złożeniu reklamacji. Wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełniająca wymagania: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm).; - Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ze zm.; - Rozporządzenia (WE) 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego ze zm.Część 6 zamówienia – PIECZYWO Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport art. spożywczych na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, dostawy realizowane będą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Szkolna 12a, 44-187 Wielowieś i Publicznego Przedszkola w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowieś. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanego towaru. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego. Szczegółowy zakres dostaw, wymagania jakościowe oraz przewidywana wielkość zamówienia została określona w formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Dostarczony towar winien być świeży, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami. Powinien znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły żywnościowe do sprzedaży. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154). Produkty muszą być: najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku, odpowiadające normie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych musi być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji producenta, za wyjątkiem mięsa wołowego i wieprzowego, wędlin, przetworów mlecznych – nie krótszy niż 7 dni, mięsa drobiowego oraz mleka świeżego – 5 dni licząc od daty dostawy. Czas realizacji poszczególnych dostaw : - artykuły żywnościowe muszą być dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. - pieczywo należy dostarczyć w terminie: w dni robocze do godziny 7:00 - mięso, produkty mięsne, drób : dostarczane do stołówki każdorazowo, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową, w terminie maksymalnie do 2 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:00. Wykonawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu następnym po złożeniu reklamacji. Wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełniająca wymagania: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm).; - Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ze zm.; - Rozporządzenia (WE) 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego ze zm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach