Przetargi.pl
Zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 624 388 , fax. 598 624 388
 • Data zamieszczenia: 2019-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.
  Czarnówko 34
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 598 624 388, fax. 598 624 388
  REGON: 77074068600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo-czarnowko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. - spółka gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa hakowca na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku 2. Hakowiec musi być fabrycznie nowy i spełniać minimalne wymagania: A) Urządzenie hakowe: • Nominalna moc załadunkowa – 20000kg • Wysokość haka 1570mm • Teleskopowe ramię główna – długość teleskopowania 1250mm • Ciśnienie robocze – 30Mpa • Długość od środka haka do środka rolki – 5490mm • Długość użytkowa kontenerów – 4100 – 6500mm • Rama zabudowy hakowej wykonana z certyfikowanej stali • Rolki odlewane żeliwne, osadzone niezależnie od osi obrotu ramy pośredniej • Sterowanie pneumatyczne w kabinie oraz na zewnątrz pojazdu manualne awaryjne • Konstrukcja stalowa malowana • Hydrauliczna blokada kontenera • System miękkiego osiadania kontenera w końcowej fazie załadunku • Pompa hydrauliczna • Boczne osłony antynajazdowe • Hak z zapadką samoczynną B) Pojazd ciężarowy • Norma emisji spalin Euro6 • Rozstaw osi 4500mm + 1350 • Zwis ramy 2400mm • Układ kierowniczy – lewostronny • Masa całkowita zestawy – 40000kg • Oś przednia – 8000kg • Oś tylna – 11500kg • Oś wleczona – 7500kg • Silnik 430KM / 316kW • Przednia oś wygięta, tylna hipoidalna, oś wleczona kierowana - podnoszona • Przednie zawieszenie paraboliczne 8,0t, tylna zawieszenie powietrzne • Stabilizator przedniej i tylnej osi • Tarcze kół 10 otworów, nośność ogumienia zwiększona o 10% dla zastosowania komunalnego • Zbiornik paliwa 400l • Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem • Blokada koła kierownicy z immobilizerm • Światło hamowania awaryjnego, ABS, ASR, ESP, hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej • Kabina szerokości 2240mm, długości 1880mm • Centralny zamek • Szyby przyciemniane • Tylna ściana kabiny z 2 oknami przyciemnianymi środkowym i prawym • Lusterko krawężnikowe prawe, lusterko przednie po stronie pasażera, lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie • Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia • Klimatyzacja • Cyfrowy tachograf • Komputer pokłądowy, obsługa w języku polskim • Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego na końcu ramy • Światła główne halogenowe dla ruch prawostronnego, światła dzienne LED, światła pozycyjne obrysowe, boczne światła obrysowe • 2 reflektory robocze na dachu kabiny • 2 akumulatory 12V 175Ah • Generator prądu trójfazowego 28V 120A 3360W • Gniazdo ABS przyczepy na końcu ramy • Gniazdo wtykowe przyczepy 24V 15-pinowe na zakończeniu ramy • Wyposażenie do przewozu niebezpiecznych towarów • Instrukcja obsługi w języku polskim • Błotniki z chlapaczami • Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza, podnośnik hydrauliczny 12t, 2 kliny pod koła, osłony śrub dla kół, tachograf, gaśnica, dywaniki • Podwozie w kolorze czarnym, koła srebrne, kabina biała 3. Całość zostanie zakupiona w sprzedaży leasingowej na 7 lat 4. Wykonawca dostarczy maszynę na teren siedziby Zamawiającego, dokona montażu, instalacji we wskazanym miejscu, dostarczy instrukcję obsługi i karty gwarancyjne, dokona szkolenia załogi. Przeprowadzi procedurę UDT. Elementy te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 5. Wykonawca zagwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 10 lat od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, w zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku korzystania obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym. 6. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu i określeniu właściwości i wymogów technicznych urządzeń. 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia, a są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 11. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego złoży osobno dokumenty i oświadczenia opisane w ust. 7. Działu VII SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na wezwanie Zamawiającego złoży stosowne dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w ust. 7. Działu VII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach