Przetargi.pl
„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Witaszyczki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 456, , fax. 627 472 456
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  Witaszyczki 1a
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 456, , fax. 627 472 456
  REGON: 25158093900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów w ilości 50 ton (50.000 kg) o następujących parametrach: • Drut żarzony, ciągniony na zimno, oliwiony o średnicy: 3,4mm (tolerancja średnicy +/- 0,02 mm), ze stali niestopowej, niskowęglowej C – max 0,12%, • Wytrzymałość na rozciąganie Rm 370-400 MPa, • PKWiU 24.34.11.0 • Drut musi spełniać normę PN-EN 10218-2 drut stalowy i wyroby z drutu postanowienia ogólne, PN-EN 10016 walcówka ze stali niestopowej do ciągnięcia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. • Drut pakowany w kręgach 500 – 550 kg, średnica wewnętrzna 450 mm, średnica zewnętrzna minimum 750 mm, wysokość kręgów ok 500 mm. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin w ciągu 14 dni o daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda dostawa musi być poprzedzona zgłoszeniem Zamawiającego. Całość zamówienia nie może być dostarczona rzadziej niż 3 razy w ciągu trwania umowy. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44333000-3 – Drut. 5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy. 5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia. 5.5. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 T
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44333000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach