Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka”

Gmina Grzegorzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 718 255
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grzegorzew
  Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
  62-640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 718 255
  REGON: 53852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grzegorzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót dotyczących przebudowy drogi wchodzą: - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy tłuczniowej - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej - wykonanie zjazdów do posesji i do pól, - wykonanie umocnionych poboczy - wykonanie oznakowanie pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł. 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10.00 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. ewentualnie pełnomocnictwa a) formularz ofertowy zgodny b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach d)kosztorys inwestorski sporządzony wg. załączonego do SIWZ przedmiaru robót, e)w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach