Przetargi.pl
„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Witaszyczki, Mariusza Małynicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 456 , fax. 627 472 456
 • Data zamieszczenia: 2021-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  Witaszyczki, Mariusza Małynicza 1
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 456, fax. 627 472 456
  REGON: 25158093900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgo-jarocin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów w ilości 100 ton o następujących parametrach: • Drut żarzony, ciągniony na zimno, oliwiony o średnicy: 3,4mm (tolerancja średnicy +/- 0,02 mm), ze stali niestopowej, niskowęglowej C – max 0,12%. • Wytrzymałość na rozciąganie Rm 370-400 MPa. • PKWiU 24.34.11.0. • Drut musi spełniać normę PN-EN 10218-2 drut stalowy i wyroby z drutu postanowienia ogólne, PN-EN 10016 walcówka ze stali niestopowej do ciągnięcia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. • Drut pakowany w kręgach 500 – 550 kg, średnica wewnętrzna 450 mm, średnica zewnętrzna minimum 750 mm, wysokość kręgów ok 500 mm. • Minimum 3 dostawy do końca trwania umowy. Po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. • Dostawa w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. • Termin realizacji zamówienia 30.12.2021 r. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44333000-3 – Drut. 5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy. 5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia. 5.5. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tom I IDW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44333000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach