Przetargi.pl
Zakup i dostawa 2 samochodów osobowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4240501 , fax. 012 4240505
 • Data zamieszczenia: 2016-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie
  ul. Meiselsa 1 1
  31-063 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4240501, fax. 012 4240505
  REGON: 01590053900032
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka państwowa z osobowością prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 2 samochodów osobowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa 2 samochodów osobowych zgodnie z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cdr.gov.pl BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach