Przetargi.pl
Dostawa nowych, nieużywanych samochodów wraz ze świadczeniem usługi ich przeglądów gwarancyjnych przez okres 24 m-cy od dnia ich odbioru.

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych, nieużywanych samochodów wraz ze świadczeniem usługi ich przeglądów gwarancyjnych przez okres 24 m-cy od dnia ich odbioru.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych samochodów wraz ze świadczeniem usługi ich przeglądów gwarancyjnych przez okres 24 m-cy od dnia ich odbioru. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: 1) Cześć 1 zamówienia: dostawa 7 szt. samochodów osobowych jednej marki, 5-osobowych, typu sedan 4-drzwiowy lub hatchback 5-drzwiowy, spełniających warunki techniczno-eksploatacyjne dla samochodów minimum klasy średniej; 2) Cześć 2 zamówienia: dostawa 1 szt. samochodu osobowo-dostawczego, 5-osobowego, typu kombivan lub minivan, 5 drzwiowego, spełniającego warunki techniczno-eksploatacyjne dla samochodów segmentów kombivan lub minivan. 3. Szczegółowy opis parametrów technicznych dla zamawianych samochodów zawiera załącznik nr 7 do siwz. 4. Zamawiający wymaga, aby samochody były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku oraz kompletne i gotowe do używania. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie miasta Krakowa lub maksymalnie w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Krakowa minimum jednego Autoryzowanego Serwisu Obsługi (ASO). 6. Zakres przeglądów gwarancyjnych zawiera załącznik nr 10 do siwz. 7. Warunki gwarancji dla części 1 i 2 zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby każdy samochód objęty był minimum 24-miesięczną pełną gwarancją producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów; b) Zamawiający wymaga, aby każdy samochód objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją na lakier, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów; c) Zamawiający wymaga, aby każdy samochód objęty był minimum 60-miesięczną gwarancją na perforację nadwozia, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów. 8. W ramach dostawy samochodów w części 1 zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął, jako formę częściowego rozliczenia odkupienie 7 szt. używanych służbowych samochodów osobowych z wyposażeniem. Zestawienie używanych samochodów osobowych zawiera załącznik nr 9 do siwz. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym dla części 1 zamówienia załącznik nr 6a do siwz, a dla części 2 zamówienia załącznik nr 6b do siwz. 10. Wielkość zamówienia: około 796000,00 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: dla części 1 zamówienia: 22 000,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych dla części 2 zamówienia: 1700 zł, słownie: tysiąc siedemset złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: 48 1240 4575 1111 0010 5133 2243 z dopiskiem Wpłata wadium - Samochody cz. 1 i/lub cz. 2. 4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, (piętro III, pokój nr 316). Kasa jest czynna: w dni robocze w godzinach 8.30 - 10.00 oraz 13.00 - 15.00, za wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca, kiedy kasa jest czynna od 8.30 - 14.00. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1) i 3) ustawy. 6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/umwm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach