Przetargi.pl
Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy 6/2016.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-542 Kraków, Ul. Za Torem 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 257 00 72
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Ul. Za Torem 22 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 257 00 72
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy 6/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz obsługa rejestracji 6 samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Samochody muszą być fabrycznie nowe i jednakowe, dopuszczalny rok produkcji to 2015 i 2016. Podstawowe wymagania dotyczące pojazdów: - typ silnika: hybrydowy; - moc silnika: minimum 100 KM; - spalanie: ok. 4 l/ 100 km; - norma emisji spalin: minimum Euro 5; - kolor: biały. Dokładana charakterystyka zamawianego urządzenia podana jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wyposażenie (wymagania minimalne): - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera; - systemy: ABS; - zdalnie sterowany centralny zamek; - immobiliser; - komputer pokładowy; - wspomaganie układu kierowniczego; - koło zapasowe; - klimatyzacja manualna; - elektrycznie sterowane szyby z przodu; - radio; - opony zimowe i letnie; - klucz do koła zapasowego; - korbka do podnośnika; - podnośnik; - śruba do skręcenia koła; - dywaniki welurowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku PKO BP 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału do oferty. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wyposażenie dodatkowe oraz oklejenie aut
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach