Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy i Miasta Stawiszyn oraz jej jednostek organizacyjnych

Gmina i Miasto Stawiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7528079 , fax. 062 7528097
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Stawiszyn
  ul. Szosa Pleszewska 3 3
  62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7528079, fax. 062 7528097
  REGON: 00052944000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy i Miasta Stawiszyn oraz jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy i Miasta Stawiszyn oraz jej jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 1 095 048,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Zamawiający oświadcza, że posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 323 258,17 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach