Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7362478 , fax. 062 7356814
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ul. Limanowskiego 17 17
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7362478, fax. 062 7356814
  REGON: 30227963000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: I etap: a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem 15 cm, b) ocieplenie ścian piwnicznych 15 cm, c) ocieplenie sufitu wnęki nad wejściem - 14 cm, d) zamurowanie i zamiana na okna luksferów, e) wymiana okien na PCV, f) wymiana drzwi na ocieplone, g) docieplenie proszkiem izolującym stropodachów: 15 cm. h) wymiana części instalacji odgromowej, rynien i rur spadowych, i) wykonanie opaski wokół budynku, j) uporządkowanie terenu przed wejściami, k) wykonanie daszków nad wejściami, II etap: a) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Termin wykonania zamówienia: I ETAP: nie później niż do dnia 15 listopada 2015 roku, II ETAP: nie później niż do 31 października 2016 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00-100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ - dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: BZ WBK 70 1090 1160 0000 0001 3087 3370 z dopiskiem Wadium w przetargu na termomodernizację. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce. Wydruk lub kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. 4. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, b) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msz-ostrow.cba.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach