Przetargi.pl
Miał węglowy

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5299192 w. 214 , fax. 065 5299464
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5299192 w. 214, fax. 065 5299464
  REGON: 00007972800093
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miał węglowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miał węglowy typ. 32.1 klasy 24-18-0,8. loco plac kotłowni ZD Pawłowice, rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-14.30. Wielkość zamówienia 800 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice. Dziennie będzie przyjmowane ok. 100 ton. Parametry jakościowe: -klasa miału: 24-18-0,8 -granulacja o zawartości procentowej następujących frakcji: frakcja: 0-3 mm-30% frakcja 3-10 mm-50% frakcja: 10-20 mm-20% -typ węgla: 32.1 -wilgotność całkowita do 13% -zawartość siarki - 0,8% -zawartość popiołu - 18%. Za dostawę zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się dostawę miału, w której wartość opałowa odbiega (-) 500 KJ lub do (+) 0,1% lub poniżej 0,8%. Za dostawę rozumie się dostawę dostarczoną każdym zestawem samochodowym tj. około 25 ton. Każda dostawa transportem Wykonawcy powinna posiadać dokument WZ (magazyn wyda) z taką nazwą towaru jaka będzie na fakturze. nie spełnienie tego warunku spowoduje, że miał nie będzie przyjęty przez loco ZD Pawłowice -plac kotłowni. Zwolniony z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (na podstawie art. 31 a, ust. 2, pkt. 8 ustawy o podatku akzycowym- Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz. 626 - z późn. zm. Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz. 1378 art. 21) Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 4000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpawlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach