Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

Wójt Gminy Drużbice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-403 Drużbice, Drużbice 77A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6311078 (79) , fax. 044 6311259
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Drużbice
  Drużbice 77A
  97-403 Drużbice, woj. łódzkie
  tel. 044 6311078 (79), fax. 044 6311259
  REGON: 59064808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.druzbice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zamawiającym jest Gmina Drużbice, która działa również w imieniu jednostek organizacyjnych (szkół) i zawrze jedną umowę na zakup energii elektrycznej. Z realizowanych dostaw Gmina oraz poszczególne jednostki będą się rozliczać oddzielnie: a) w przypadku zamówień realizowanych dla Gminy Drużbice fakturę VAT należy wystawić na: Gmina Drużbice Drużbice 77A, 97-403 Drużbice, NIP 769-20-48-540, REGON 590648089; b) w przypadku zamówień realizowanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach fakturę VAT należy wystawić na: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach, Drużbice 15, 97-403 Drużbice NIP 769-21-81-747, REGON 100733863; c) w przypadku zamówień realizowanych dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie fakturę VAT należy wystawić na: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie, Wadlew 59, 97-403 Drużbice, NIP 769-19-37-692, REGON 001140016; d) w przypadku zamówień realizowanych dla Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z/s w Rasach fakturę VAT należy wystawić na: Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z/s w Rasach, Rasy 27, 97-403 Drużbice, NIP 769-18-83-938, REGON 590732803. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów należących do Zamawiającego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 1 296,36 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny dla 118 punktów poboru energii (Zamawiający posiada 1 umowę rozdzieloną na czas określony i 2 umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest Energia dla Firm Sp. z o.o
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach