Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5496071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5496071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 2. Gmina Przemęt - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1. Przedszkole Samorządowe w Mochach 2. Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach 3. Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu 4. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu 5. Szkoła Podstawowa w Biskupicach 6. Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Odziałem Integracyjnym w Kaszczorze 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siekowie 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kluczowie 9. Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstwowa w Przemęcie 10. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 11. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radomierzu Gmina Przemęt oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 3.1 Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 358 113,58 kWh. (W okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r. - 649 532,58 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 708 581,00 kWh.) 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 6.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3.2 Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi: 1 647 113,92 kWh (W okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r. - 784 464,92 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 862 649,00 kWh.). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 6.2.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 5. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy. 6. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 6.1.2 i 6.2.2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) - część 1 zamówienia. 2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) - część 2 zamówienia. 3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: --w pieniądzu, przelewem wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Wschowa oddział w Przemęcie nr15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z adnotacją /Zakup energii elektrycznej. Część 1/Część 2 - niepotrzebne skreślić/. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.12.2012 r. do godz. 10,00. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego; --poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; --w gwarancjach bankowych; --w gwarancjach ubezpieczeniowych; --poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm); a. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy w Przemęcie. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. b. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. c. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. d. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. e. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. f. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 6 niniejszego działu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. h. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w razie: 1) odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http.//bip.wokiss.pl/przemet/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach