Przetargi.pl
dowożenie dzieci do Przedszkola nr 116 na osiedlu Pod Lipami 107 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu w okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Przedszkole Nr 116 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-632 Poznań, os. Pod Lipami 107
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 820 08 91 , fax. 061 820 08 91
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 116
  os. Pod Lipami 107 107
  61-632 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 820 08 91, fax. 061 820 08 91
  REGON: 63205157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowożenie dzieci do Przedszkola nr 116 na osiedlu Pod Lipami 107 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu w okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dowożenie dzieci do Przedszkola nr 116 na osiedlu Pod Lipami 107 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu w okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach