Przetargi.pl
Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

Przedszkole Nr 164 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-707 Poznań, ul. Libelta 35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 853 23 16 , fax. 61 853 23 16
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 164
  ul. Libelta 35 35
  61-707 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 853 23 16, fax. 61 853 23 16
  REGON: 63087358800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu. Zgodnie z opracowaniem przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba dzieci do przewozu (rozumianego jako przywóz dzieci na trasie dom - przedszkole i następnie odwoź na trasie przedszkole - dom) wynosi 28, a łączna ilość kilometrów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 17 640 km przez okres wykonywania usługi - usługa wykonywana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Ilość dni świadczenia usługi: 84 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej bieżącej zmiany ww. danych z przyczyn od niego niezależnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przebywania dzieci w pojeździe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach