Przetargi.pl
Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4426600, 4426641 , fax. 61 4422754
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Poznańska 33 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4426600, 4426641, fax. 61 4422754
  REGON: 00052693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytomysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I od km 0+186,46 do km 0+417,00. Całość inwestycji budowlanej obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Odtworzenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2) Krawężniki, oporniki, ścieki a) Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm, b) Rozebranie oporników betonowych 10x30x100 cm, c) Rozebranie ławy pod krawężnikami i opornikami, d) Wywóz gruzu, e) Rowek o wym. 40x40 cm w gruncie i podbudowach z kruszyw, f) Ława betonowa beton C12/15, g) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce h) Ściek o szerokości 40 cm z kostki betonowej, 3) Pieszo - jezdnia KB - KR3 a) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, b) Rozebranie nawierzchni z kruszyw łamanych i gruntu, c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm, e) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - grubości 22 cm, f) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - grubości 10 cm, g) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, 4) Odwodnienie i regulacje a) Roboty ziemne, b) Podłoża z materiałów sypkich, c) Wykonanie przykanalików z rur PVC - U - 200 SN 8, d) Wymiana istniejących studni betonowych fi 1000, e) Ustawienie studzienek ściekowych ulicznych fi 500, f) Wykonanie i zagęszczenie zasypek, g) Regulacje pionowe włazów kanałowych, studzienek deszczowych, zaworów wodociągowych i gazowych, h) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, hydrantów, 5) Zieleń a) Uzupełnianie terenu ziemią dowożoną samochodami, b) Zagęszczanie, c) Planowanie powierzchni, d) Wykonywanie trawników z humusowaniem terenu i obsianiem trawą, 6) Organizacja ruchu a) Oznakowanie pionowe i poziome. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załącznik nr 7 do SIWZ, w warunkach projektu Umowy załącznik nr 8 do SIWZ, w Przedmiarze robót załącznik nr 9 do SIWZ, w Projekcie budowlano-wykonawczym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w Charakterystyce obiektu i robót budowlanych załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającej w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającą w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającej pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającej. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającej (pokój nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nowytomysl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach