Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest Remont czterech łazienek w budynku głównym Szkoły Policji w Pile

Szkoła Policji w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 3522134 , fax. 067 3522322
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Pile
  Pl. Staszica 7 7
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 3522134, fax. 067 3522322
  REGON: 57029066300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkolenie policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont czterech łazienek w budynku głównym Szkoły Policji w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymianę pionów i podejść pod punkty czerpalne wody zimnej i ciepłej w łazienkach oraz w pomieszczeniu przyziemia: Demontaż istniejących pionów i podejść pod punkty czerpalne wody zimnej i ciepłej Demontaż istniejących umywalek, misek ustępowych, pisuarów, brodzików i wpustów podłogowych. Montaż nowych pionów i podejść pod punkty czerpalne wody zimnej i ciepłej Montaż nowych umywalek, misek ustępowych, pisuarów, odpływów linowych i wpustów podłogowych Włączenie pionów w istniejące zasilanie Wymianę pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w łazienkach oraz w pomieszczeniu przyziemia : Demontaż istniejących pionów i podejść pod punkty czerpalne kanalizacji sanitarnej Montaż nowych pionów i podejść pod punkty czerpalne kanalizacji sanitarnej Włączenie pionów w istniejące odprowadzenie kanalizacji sanitarnej Przeróbka instalacji sanitarnej na 2 piętrze odprowadzającej nieczystości z łazienki na 3 piętrze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wnieść jak niżej. 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła nr 72 1010 1469 0052 9413 9120 0000. Konto Zamawiającego jest kontem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku remont 4 łazienek. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 22.06.2016 r. do godziny 10 30. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 22.06.2016 r. o godzinie 10 30 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego art. 45 ust. 7 ustawy Pzp. Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego :i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665. Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r. sygn. akt UZP ZO 0-2788 05. 4. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć oryginał w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła - kasa Szkoły Policji w Pile, najpóźniej w dniu 22.06.2016 r. do godziny 10.30 lub załączyć oryginał np. gwarancji zapłaty wadium do oferty oryginał gwarancji wadialnej załączony do oferty zostanie przekazana do kasy Zamawiającego. Kasa jest czynna w codziennie w godzinach 10.00-13.00. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużony okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pila.szkolapolicji.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach