Przetargi.pl
UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA

Gmina Krobia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-840 Krobia, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5711111 , fax. 065 5711111
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krobia
  Rynek 1 1
  63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5711111, fax. 065 5711111
  REGON: 41105062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.KROBIA.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy Krobia w sezonie zimowym 2012/2013. Część nr 1: UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA przy zastosowaniu: - ZESTAWU: pojazdu z pługiem własnym o mocy poniżej 100 KM i pojazdu z pługiem własnym o mocy powyżej 100 KM - 2 kpl Część nr 2: UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA przy zastosowaniu: - koparko-ładowarki - 1 szt. Część nr 3: UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W RAMACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA przy zastosowaniu: - fadromy - 1 szt. UWAGA: Pojazdy wyszczególnione w Części nr 1 muszą posiadać napęd przedni. Zakres robót: - zakres robót obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych w obrębie gminy Krobia , zgodnie z wykazem odcinków dróg (załącznik), - przy wykonywaniu wymienionych robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów i sprzętu zgodnie z Instrukcją Oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tego oznakowania, - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań w związku z wykonywanymi pracami , za szkody wywołane swoim działaniem wobec osób trzecich , w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji powyższego zadania wraz z obsługą i podstawić nie później niż 2 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia, - wezwanie może nastąpić tylko przez pracownika Urzędu Miejskiego w Krobi, - Wykonawca robót zobowiązany jest do czytelnego prowadzenia dokumentacji najmu pracy sprzętu, które będą podstawą do naliczania wynagrodzenia za wykonaną usługę, - do obowiązków Wykonawcy należy obsługa naprawczo - remontowa sprzętu przewidzianego do wykonania niniejszej usługi, - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w telefony komórkowe osoby obsługujące sprzęt biorący udział w realizacji zadania. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która jest integralną częścią siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krobia.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach