Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2680500 , fax. 067 2627888
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Kościuszki 15 15
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2680500, fax. 067 2627888
  REGON: 57079090500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.pl, www.bip.wagrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: a) Zadanie nr 1 - Dostawa serwera. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa serwera. b) Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: - zestaw komputerowy nr 1 - szt. 4, - zestaw komputerowy nr 2 - szt. 1, - zestaw komputerowy nr 3 - szt. 1, - skaner - szt. 2, - zasilacz awaryjny - szt. 6. Szczegółowe wymagane parametry, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w Części III SIWZ - Specyfikacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wagrowiec.pl/?c=179
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach