Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7472872 , fax. 0-62 747 28 72
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
  al. Niepodległości 8
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7472872, fax. 0-62 747 28 72
  REGON: 69423800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2jarocin.szkolnastrona.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 953,37 MWh (+- 10 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do obiektów podmiotów wskazanych w pkt 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako Zamawiający. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Tomie II SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych Punktu Poboru Energii, faktycznym poborem energii w Punkcie Energii. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami. Zamawiający informuje, iż dla większości punktów odbioru jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej. Dystrybutorem energii dla obiektów wymienionych w zestawieniu jest Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5 Elektryczność. 5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom III SIWZ Wzór umowy. 5.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom II SIWZ Zestawienie obiektów objętych zakupem energii elektrycznej. 5.5. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach