Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu dzieci do placówek edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w regularnym transporcie drogowym osób, w roku szkolnym 2019/2020, tj. od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. z zastosowaniem ustawowej ulgi na przejazd – Zadanie 2

Gmina Susz ogłasza przetarg

 • Adres: 14-240 Susz, ul. Wybickiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 786 015 , fax. 552 786 222
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Susz
  ul. Wybickiego 6
  14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 786 015, fax. 552 786 222
  REGON: 53030100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu dzieci do placówek edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w regularnym transporcie drogowym osób, w roku szkolnym 2019/2020, tj. od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. z zastosowaniem ustawowej ulgi na przejazd – Zadanie 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi na rzecz Zamawiającego pod nazwą „Zakup biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu dzieci do placówek edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w regularnym transporcie drogowym osób, w roku szkolnym 2019/2020, tj. od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. z zastosowaniem ustawowej ulgi na przejazd – Zadanie 2”. 2.Dowóz dzieci będzie wykonywany na terenie Gminy Susz do następujących placówek edukacyjnych: 1) Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu, 2) Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, 3) Szkoły Podstawowej w Lubnowych, 4) Przedszkola w Suszu, 5) Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” w Suszu. 3.Zamawiający będzie nabywał imienne bilety miesięczne dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), z zastosowaniem ustawowej ulgi w wysokości 49% dla dzieci i uczniów od rozpoczęcia obowiązkowego wychowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 24 roku życia zgodnie z zapisami art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. Poz. 295). 4.Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów, a wysokość ich stawek powinna być uzależniona od liczby faktycznie przejechanych kilometrów. 5.Zamawiający najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca będzie przekazywał Wykonawcy zapotrzebowanie na bilety na kolejny miesiąc trwania umowy. 6.Bilety miesięczne będą przekazywane Zamawiającemu w Urzędzie Miejskim w Suszu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w którym przewozy na podstawie tych biletów mają być Wykonywane. 7.Ogólny opis systemu przewozu: Trasa przewozu powinna być w miarę możliwości najkrótszym odcinkiem drogi pomiędzy szkołą, a daną miejscowością. 7.1. Autobusy przewożące dzieci powinny zatrzymywać się tylko na oznakowanych (znak D15) przystankach autobusowych w danej miejscowości i w najbliższym sąsiedztwie placówek edukacyjnych t.j przy.: 1) Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu 2) Szkole Podstawowej w Kamieńcu 3) Szkole Podstawowej w Lubnowych. Jako przystanek dla Przedszkola w Suszu oraz Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” w Suszu ustala się miejsce zatrzymania autobusu przy Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu. Przejazdy będą realizowane na podstawie imiennych biletów miesięcznych rozumiane jako dojazd i powrót dziecka z miejsca zamieszkania do wskazanej placówki i powrót po skończonych zajęciach. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci na terenie gminy Susz będzie realizowane w ramach regularnego transportu drogowego osób. Wykonawca zapewni dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Susz z następujących miejscowości: Bornice, Bornice, Bronowo, Fabianki, Jawty Małe, Kamieniec, Lubnowy Małe, Lubnowy Małe (Pachutki), Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtowo, Olbrachtówko, Różnowo, Rudniki, Stawiec, Zieleń, Dąbrówka, Dolina. Przewozy wykonywane będą z następujących miejscowości do szkół i przedszkoli: 1. Bornice: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 1 - do Szkoły Szkoły Podstawowej w Lubnowych - liczba dzieci: 15 2. Bronowo: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 22 - do Przedszkola w Suszu - liczba dzieci: 3 3. Fabianki: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 1 4. Jawty Małe: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 10 - do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” w Suszu - liczba dzieci: 1 5. Kamieniec: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 3 6. Lubnowy Małe: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 1 - do Szkoły Szkoły Podstawowej w Lubnowych – liczba dzieci: 15 7. Lubnowy Małe (Pachutki): - do Szkoły Szkoły Podstawowej w Lubnowych – liczba dzieci: 6 8. Lubnowy Wielkie: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 2 9. Michałowo: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 19 10. Nipkowie: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 42 - do Przedszkola w Suszu - liczba dzieci: 4 11. Olbrachtowo: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 2 12. Olbrachtówko: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 17 - do Przedszkola w Suszu - liczba dzieci: 3 - do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” w Suszu - liczba dzieci: 1 13. Różnowo: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 20 - do Przedszkola w Suszu - liczba dzieci: 4 - do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” w Suszu - liczba dzieci: 1 14. Rudniki: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 7 - do Szkoły Szkoły Podstawowej w Kamieńcu - liczba dzieci: 11 15. Stawiec: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 1 16.. Zieleń: - do Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu - liczba dzieci: 2 17. Dąbrówka: - do Szkoły Szkoły Podstawowej w Kamieńcu - liczba dzieci: 11 - do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” w Suszu - liczba dzieci: 2 18. Dolina: - do Szkoły Szkoły Podstawowej w Kamieńcu - liczba dzieci: 5 19. Łącznie liczba uczniów przewidziana do przewozu wynosi: 232, co stanowi miesięczną liczbę biletów będących przedmiotem całości zamówienia. 20. Wykonawca dostosuje godziny dowożenia uczniów do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych. 21. Godziny dowożenia mogą zostać zmienione z uwagi na potrzeby szkoły lub przedszkola, w szczególności wynikające z rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego lub innych dni uroczyście obchodzonych przez szkoły. 22. Wykonawca jest zobowiązany do stałej łączności z dyrektorami szkół, a w szczególności informowania dyrektora o awariach i spóźnieniach autobusów trwających powyżej 10 minut. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach określonych w umowie także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie, w wypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy. 23. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie przewozu. Pojemność i ilość pojazdów na całej trasie będzie dostosowana do ilości przewożonych osób. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej opieki nad dziećmi przewożonymi autobusami polegającej na obecności opiekunów, których zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas wsiadania, przejazdu oraz wysiadania i przeprowadzenia przez jezdnię w kierunku szkoły. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich dzieci, uczniów i ich opiekunów. 24. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących przewozu dzieci szkolnych, pojazdy powinny być ubezpieczone i posiadać aktualne przeglądy techniczne. W pojazdach w okresie zimowym i letnim powinna być zapewniona odpowiednia temperatura. 25. Zamawiający będzie mógł zlecić uprawnionym do tego służbom (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, bez poinformowania Wykonawcy. 26. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • kierowanie pojazdami • opieka nad dziećmi w czasie przewozu. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2019.58) 27. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 28. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 29. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości ,1 % ceny brutto określonej w par. 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 30. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń ze SIWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 34980000-0 – Bilety przewozowe, 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 10. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Zastosowanie w dokumentacji oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 15. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentu licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego osób na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 58 z późn. zm.) Wykonawca powinien legitymować się Zezwoleniem lub zezwoleniami na wykonywanie regulowanego krajowego transportu drogowego osób w relacjach umożliwiających przewóz dzieci do placówek edukacyjnych. Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał licencję/zezwolenie przez cały okres realizacji zamówienia. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące wzór nr 2 formularza oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zdolnościach technicznych i zawodowych lub i sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy - wg wzoru 4 – wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz. c) Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach