Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego WIATRAKA usytuowanego na działce o nr geodezyjnym 303/2 obręb Bęsia w miejscowości Bęsia gm, Kolno – Etap I.

Gmina Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 11-311 Kolno, Kolno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 163 226 , fax. 897 163 226
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolno
  Kolno 33
  11-311 Kolno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 163 226, fax. 897 163 226
  REGON: 51074317200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego WIATRAKA usytuowanego na działce o nr geodezyjnym 303/2 obręb Bęsia w miejscowości Bęsia gm, Kolno – Etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego WIATRAKA usytuowanego na działce o nr geodezyjnym 303/2 obręb Bęsia w miejscowości Bęsia gm, Kolno – Etap I. W zakresie Etapu I przewidziano do wykonania jedynie roboty remontowe dachu i ścian szkieletowych III i IV kondygnacji wiatraka zgodnie z treścią pozwolenia nr 1609/2019 z dnia 25.02.2019r Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2. Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu: - pokrycia dachu i ścian szkieletowych z gontu, - naprawie konstrukcji dachowej i ścian szkieletowych, w tym wymianie elementów drewnianych całkowicie zniszczonych oraz ociosanie i flekowanie elementów uszkodzonych, których pozostawienie jest możliwe (z zachowaniem typów złączy ciesielskich, przekrojów i gatunku drewna), - wykonaniu deskowania, zabezpieczeniu konstrukcji dachowej i ścian szkieletowych środkami ochrony drewna, - wprowadzeniu membrany wysoko paroprzepuszczalnej, - odtworzeniu zniszczonych okienek połaciowych, - wykonaniu instalacji odgromowej, - demontażu głowicy śmigieł wiatraka i zabezpieczeniu elementu Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w przedmiarach, które są załącznikiem do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00, słownie: trzy tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr:53 8838 1031 2006 0300 0895 0006 z adnotacją: "wadium –Remont zabytkowego wiatraka”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 6 4) Kosztorys ofertowy – wypełniony metodą kalkulacji szczegółowej z dokładnością do dwu miejsc po przecinku w wersji elektronicznej w Formacie PDF Lub ATH

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną