Przetargi.pl
Rozbudowa oczyszczalni ścieków - II etap w m. Kozłowo

Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko - Kozłowo Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 13-124 Kozłowo, Nidzicka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 697697953
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko - Kozłowo Sp. z o.o.
  Nidzicka 31
  13-124 Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 697697953
  REGON: 281624725
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://eko-kozlowo.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków - II etap w m. Kozłowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Branża budowlana: 1) Reaktor 3B ( zrealizowany stan surowy otwarty ); - próba szczelności; - izolacje powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm - powierzchnia wewnętrzna zbiornika pionowa; - izolacje powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm- powierzchnie wewnętrzne poziome – płyta denna; - izolacje powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy akrylowej - warstwa żywicy akrylowej o gr. 2,0 mm- powierzchnie zewnętrzne poziome – korona reaktora; - izolacje powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy akrylowej - warstwa żywicy akrylowej o gr. 2,0 mm- powierzchnie zewnętrzne pionowe nieobsypane gruntem – (dotyczy reaktora 3A i 3B ) 2) Budynek techniczny – roboty budowlane - wykucie w ścianie na antresoli otworu 20x20 cm dla przenośnika śrubowego skratek, z obrobieniem ( tynkowanie, malowanie); II. Branża sanitarna 1) sprawdzenie drożności przewodu ( ścieki oczyszczone ) – odcinek reaktor 3B – S6-S7-Spo PVC-U Ø200 2) sprawdzenie drożności przewodu ( osad nadmierny ) – odcinek reaktor 3B – kanał do 6A- 6A PVC-U Ø200 III. Branża technologia – dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków a) Pompownia ścieków surowych: - Dostawa zapasu magazynowego; b) Podczyszczanie mechaniczne ścieków: - Automatyczne sito skratkowe; - Przenośnik śrubowy skratek; c) Oczyszczanie biologiczne ścieków: - Separator zawiesiny łatwoopadającej; - Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne; - Komora denitryfikacji/nitryfikacji; - Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków wraz z wyposażeniem; d) Pomieszczenie dmuchaw: - Stacja dmuchaw; - układ dystrybucji powietrza; e) Rozruch technologiczny: IV. Branża elektryczna - oświetlenie wewnętrzne reaktora 3B według projektu branży elektrycznej EL.01.00, EL.04.00 i rysunków przykładowych. Przedmiar robót dostosować odpowiednio do jednego reaktora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie zł: piętnaście tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;(wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nidzicy O/Kozłowo Nr: 86 8834 1022 2002 0301 2888 0001 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZUKiC-ZP-1/2020” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 4. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach