Przetargi.pl
Dostawa kruszywa z kamienia łamanego na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo. Drugie postępowanie.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, Młoteczno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 243 28 55, , fax. 55 243 28 55
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.
  Młoteczno 12A
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 243 28 55, , fax. 55 243 28 55
  REGON: 17099158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perig.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa z kamienia łamanego na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo. Drugie postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa z kamienia łamanego frakcji 0 - 31,5 mm w łącznej ilości 2 000 Mg (ton), na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo loco plac magazynowy w siedzibie Zamawiającego, Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo. Dostawy odbywać się będą sukcesywne w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, maksymalnie do 400 Mg/miesiąc. Materiał dostarczany będzie każdorazowo (dostawy częściowe jednorazowo nie mniej niż 20 Mg) na zgłoszenie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach